Regulaminy

Pliki do pobrania

RegulaminPlik do pobrania
Regulamin UKEpobierz
Regulamin Świadczenia Usługi "Stacja z Paczką"pobierz

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI STACJA Z PACZKĄ

§ 1. Definicje

Operator – Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9 lok. 185, 02-022 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, NIP 521-34-61-265, REGON 141176020, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych wpłaconym w całości.
Nadawca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której zostało utworzone Konto w Panelu Nadawcy.
Panel Nadawcy – system teleinformatyczny udostępniany Nadawcy po założeniu Konta, umożliwiający zlecenie Usługi.
Konto – jest to dostęp do funkcjonalności Panelu Nadawcy przyznawany Nadawcy po procesie rejestracji, wymagającego podania przez Nadawcę unikalnej nazwy (loginu) i hasła. Otrzymanie potwierdzenia od Operatora o utworzeniu Konta równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu usługa umożliwiająca Nadawcy za pośrednictwem Panelu Nadawcy składanie zleceń Przewoźnikowi na odbiory, przemieszczanie i doręczanie Przesyłek do Punktu Odbioru Przesyłki przez Przewoźnika (w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika) oraz umożliwienie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę w Punkcie Odbioru Przesyłki.
Zlecenie – prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza w Panelu Nadawcy, zakończone wygenerowaniem Listu Przewozowego w celu wykonania Usługi.
List Przewozowy – mający moc prawną dokument wypełniany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
Przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz usług międzynarodowych.
Regulamin -y Przewoźnika – regulacje Przewoźnika wskazane w Panelu Nadawcy określające zasady i warunki świadczenia usług Przewoźnika.
Przesyłka – zarejestrowana w Panelu Nadawcy, prawidłowo zapakowana rzecz lub rzeczy, opatrzone Listem Przewozowym w celu odbioru przez Przewoźnika, przemieszczenia i doręczenia Odbiorcy w Punkcie Odbioru Przesyłki. Maksymalne dopuszczalne gabaryty oraz waga określone zostały w Cenniku.
Punkt Odbioru Przesyłkimiejsce doręczenia Przesyłki wskazane przez Nadawcę w Panelu Nadawcy. Aktualny wykaz Punktów Odbioru Przesyłki zamieszczony jest na stronie internetowej www.stacjazpaczka.pl.
Odbiorca – osoba uprawniona do odbioru Przesyłki w Punkcie Odbioru Przesyłki.
Pobranie – usługa dodatkowa uzależniająca odbiór Przesyłki od wcześniejszego uiszczenia przez Odbiorcę opłaty w Punkcie Odbioru Przesyłki, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Nadawcę. Usługa pobrania może być realizowana przez Odbiorcę jedynie w formie gotówkowej.
Cennik – cennik Usług dostępny dla zalogowanych Nadawców w Panelu Nadawcy.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Panelu Nadawcy.
 2. Regulamin obowiązuje w relacjach handlowych do wszystkich Nadawców korzystających z Panelu Nadawcy.
 3. Regulamin stosuje się wyłącznie w stosunkach pomiędzy Operatorem a przedsiębiorcami z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Nadawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane za pośrednictwem Panelu Nadawcy.
 5. Nadawca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Operatora następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nadawca zobowiązany jest nie naruszać praw własności intelektualnej, które do Panelu Nadawcy przysługują wyłącznie Operatorowi.
 7. Regulaminy Przewoźnika stanowią integralną część regulacji prawnej Usługi obowiązującej Nadawcę.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Panelu Nadawcy mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie www.stacjazpaczka.pl przed rozpoczęciem prac.
 9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 10. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Operatora oraz do informacji, których wymóg dostarczania wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Operator będzie realizował poprzez stronę www.stacjazpaczka.pl.
 11. Na podany przez Nadawcę adres e-mail przesyłane będą, w związku z utrzymywaniem Konta, wiadomości systemowe. Tworząc Konto do Panelu Nadawcy, Nadawca wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Operatora, bądź inne treści reklamowe. Nadawca może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych treści reklamowych.

§ 3. Rejestracja, dostęp i utrzymanie Konta.

 1. Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 2. W celu korzystania z usług Operatora, Nadawca powinien utworzyć Konto. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.stacjazpaczka.pl, w tym określić unikalną nazwę (login) i hasło oraz zaakceptować Regulamin.
 3. Utworzenie Konta zostanie potwierdzone przez Operatora. Otrzymanie potwierdzenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Operator może uzależnić utworzenie Konta, bądź dostępność wybranej funkcjonalności od weryfikacji danych podanych przy tworzeniu Konta.
 5. Operator może odmówić utworzenia Konta w przypadku, gdy dane podane w procesie rejestracji wskazują, iż są to informacje nieprawdziwe.
 6. Nadawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w związku z utworzeniem Konta i korzystaniem z Panelu Nadawcy w każdym przypadku ich zmiany.
 7. Każdorazowe zalogowanie się do Panelu Nadawcy oznacza akceptację Regulaminu, Regulaminu Przewoźnika oraz Cennika.
 8. Nadawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikalny login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Nadawca ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Operatora.
 9. Usługa zlecona po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem do Panelu Nadawcy uważana jest za zamówioną przez Nadawcę.
 10. Nadawca nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Operatora, w tym od zapłaty za zleconą Usługę w przypadku, gdy do zlecenia usługi dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Nadawcy unikatowego loginu oraz hasła.
 11. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usługi są generowane oraz udostępniane Nadawcy w formie elektronicznej poprzez Panel Nadawcy.
 12. Nadawca może w każdej chwili zrezygnować z utrzymywania Konta. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 13. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta w przypadku nagminnego naruszania niniejszego Regulaminu

§ 4. Zlecenie Usługi i jej realizacja

 1. W celu zlecenia wykonania Usługi Nadawca po zalogowaniu do Panelu Nadawcy wypełnia formularz przesyłki podając wymagane dane, wskazuje Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi.
 2. Nadawca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza – w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki.
 3. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza akceptację Regulaminu Przewoźnika.
 4. Za nieprawidłowe przygotowanie Zlecenia i błędne wygenerowanie Listu Przewozowego odpowiedzialność ponosi Nadawca.
 5. Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w zakresie wymiarów i wagi Przesyłki, w tym szkody powstałe z tego tytułu, ponosi wyłącznie Nadawca.
 6. Odbiorca za pośrednictwem strony internetowej www.stacjazpaczka.pl po wprowadzeniu numeru Przesyłki ma możliwość śledzenia aktualnego statusu Przesyłki. Przesyłki dostarczone do Punktu Odbioru Przesyłki oczekują na odbiór przez Odbiorcę nie więcej niż 3 dni.
 7. Przesyłki nieodebrane przez Odbiorcę w terminie wskazanym powyżej, są zwracane do Nadawcy na jego koszt za pośrednictwem Przewoźnika zgodnie z Cennikiem Usługi.
 8. Po dostarczeniu przez Przewoźnika Przesyłki do określonego na Liście Przewozowym Punktu Odbioru Przesyłki, Operator powiadamia Odbiorcę za pomocą wiadomości tekstowej – sms o możliwości odbioru Przesyłki we wskazanym Punkcie Odbioru Przesyłki.
 9. Wiadomość tekstowa – sms zawiera numer Przesyłki, datę jej nadania oraz adres Punktu Odbioru Przesyłki
 10. Przesyłka zostanie wydana Odbiorcy jedynie w przypadku podania prawidłowego numeru Przesyłki oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Odbiorcy.
 11. Przesyłkę doręczaną za pobraniem można opłacić jedynie gotówką w Punkcie Odbioru Przesyłki wskazanym przez Nadawcę. Nadawca zobowiązany jest poinformować Odbiorcę o konieczności zapłaty gotówką w Punkcie Odbioru Przesyłki.

§ 5. Płatności i rozliczenia

 1. Za wszelkie zlecone Usługi Operator naliczy opłaty, zgodnie z obowiązującym w chwili złożenia zlecenia Cennikiem.
 2. Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej lub w materiałach marketingowych stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji zgodnie z artykułem 71 kodeksu cywilnego.
 3. Jedynym obowiązującym Nadawcę cennikiem jest Cennik znajdujący się w Panelu Nadawcy dla zalogowanych Nadawców.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Nadawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DZ.U.Nr249,poz.1661)
 6. Operator oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT.
 7. Nadawca akceptuje fakt, że w przypadku nieodebrania Przesyłki przez Odbiorcę Operator naliczy opłatę za zwrot Przesyłki zgodnie z Cennikiem. Nadawca zobowiązuje się dopłacić powstałą różnicę na wezwanie Operatora.
 8. Nadawca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza – w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru Przesyłki przez Przewoźnika lub naliczenie opłat dodatkowych -zgodnie z Cennikiem.
 9. W przypadku podania przez Nadawcę nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają doręczenie Przesyłki do Punktu Odbioru Przesyłki, zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Nadawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zwrotu Przesyłki do Nadawcy zgodnie z Cennikiem.
 10. W przypadku zlecenia wykonania usługi, której przedmiotem są artykuły, których przewóz jest zabroniony przez obowiązujące w dacie zlecenia prawo, bądź zostały wpisane na listę artykułów niedozwolonych obowiązującą u Przewoźnika, Przewoźnik ma prawo odmówić odbioru Przesyłki od Nadawcy.
 11. Operator będzie dokonywał rozliczeń z Nadawcą za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe), Operator wystawiać będzie Nadawcy fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. W przypadku Przesyłek za pobraniem Nadawca upoważnia Operatora do pobrania od Odbiorcy w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania jej na rzecz Nadawcy. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Nadawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia pobrania należności od Odbiorcy, na wskazany przez Nadawcę rachunek bankowy.
 13. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Panelu Nadawcy prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest jedynie do prawidłowego funkcjonowania Panelu Nadawcy
 2. Przekazanie Zlecenia do Przewoźnika nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W takiej sytuacji Operator będzie współpracował z Nadawcą w celu wyjaśnienia powodu nieprzyjęcia Zlecenia do realizacji.
 3. Operator jako pośrednik w realizacji Usługi udostępniający Panel Nadawcy nie ponosi odpowiedzialności za jej faktyczną realizację przez Przewoźnika. Nadawca w ramach Panelu Nadawcy zawiera umowę cywilnoprawną z Przewoźnikiem na warunkach określonych w Regulaminie i Regulaminie Przewoźnika.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
  • nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Przewoźnika, chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora,
  • galność działań Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego stosownych zezwoleń, bądź spełnienie innych formalnych warleunków prowadzenia działalności,
  • sposób wykorzystywania Panelu Nadawcy przez Nadawców,
  • niezgodne z prawem lub Regulaminem wykorzystywanie Panelu Nadawcy przez Nadawców i osoby trzecie, którym dostęp umożliwił Nadawca,
  • jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Panelu Nadawcy lub utratę danych, przerwanie połączenia lub nieotrzymanie informacji z Panelu Nadawcy z przyczyn leżących po stronie Nadawcy,
  • przerwy w działaniu Panelu Nadawcy spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu oraz innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora,
  • działania Odbiorcy, w szczególności za przyjęcie kierowanej do niego Przesyłki lub za uiszczenie przez niego kwoty za pobraniem.
 5. Operator, poza odpowiedzialnością wskazaną w par.6 pkt 1 ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w Punkcie Odbioru Przesyłki do momentu wydania Przesyłki Odbiorcy lub w przypadku braku odbioru do momentu przekazania Przewoźnikowi w celu zwrotu, przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do wartości deklarowanej, nie większej niż wartość rzeczywista Przesyłki..

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z nienależytym funkcjonowaniem Panelu Nadawcy należy kierować do Operatora na adres: reklamacje@stacjazpaczka.pl.
 2. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego zrealizowania płatności Nadawca kieruje do Operatora na adres: reklamacje@stacjazpaczka.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczącego świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
 3. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Usługi przez Przewoźnika należy zgłaszać z zachowaniem trybu określonego w Regulaminie Przewoźnika.
 4. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 5. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Panelu Nadawcy lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Operatora.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Nadawcy,
  • tytuł reklamacji,
  • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości,
  • potwierdzenie nadania Przesyłki (List Przewozowy) oraz numer Przesyłki,
  • podpis Nadawcy,
  • dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Nadawcy.
 7. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej prawidłowego wniesienia.
 8. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Operator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

§ 8. Współpraca marketingowa.

 1. Operator udostępnia Nadawcy materiały marketingowe i reklamowe, które mogą być wykorzystywane przez Nadawcę podczas współpracy.
 2. Nadawca udostępnia Operatorowi logotyp Nadawcy do wykorzystania w celach marketingowych i reklamowych.

§ 9. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Niemcewicza 7/9 lok. 185, 02-022 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu. Nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, wskazanych w niniejszym paragrafie, na potrzeby działań Operatora w nim określonych.
 3. Podanie przez Nadawcę niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Panelu Nadawcy.
 4. Przetwarzanie danych następuje:
  • w celu realizacji przepisów prawa,
  • w celu realizacji umowy,
  • na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Operatora.
 5. Dane osobowe Nadawców korzystających z Usługi są przekazywane Przewoźnikowi. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie stosownych umów pomiędzy Operatorem a Przewoźnikiem, w celu realizacji Usługi, w tym m.in. do umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, Nadawcą i Odbiorcą.
 6. Przekazane przez Nadawcę dane nie zostaną wykorzystane, ani nie zostaną nikomu przekazane bez wyraźnego zezwolenia Nadawcy.
 7. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć:
  • adresów e-mail,
  • imion i nazwisk,
  • firm i osób prawnych,
  • adresów,
  • loginów.
 8. Nadawcy przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • przeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  W celu realizacji punktów b) i c) należy skontaktować się z administratorem danych.
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Nadawca powinien kierować na adres poczty elektronicznej biuro@stacjazpaczka.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 10. Stosowane przez Operatora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Standardy zapewniane przez Operatora ograniczają dostęp do danych Nadawców osobom nieupoważnionym i wykorzystanie tych danych do celów innych niż przewidziane Regulaminem.
 11. Po zakończeniu korzystania przez Nadawcę z usług świadczonych przez Operatora, dane osobowe Nadawcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  • dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Nadawcę przepisów prawa oraz regulaminu,
  • stwierdzenia, czy korzystanie przez Nadawcę z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
  • dostarczania Nadawcy materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Operatora.

§ 10.Klauzula poufności

Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w poufności Informacji Poufnych drugiej Strony. Informacje Poufne oznaczają wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje w jakiejkolwiek formie dotyczące pośrednio lub bezpośrednio działalności Stron, pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od Spółki lub od któregokolwiek z jej pracowników lub przedstawicieli lub od któregokolwiek z podmiotów powiązanych ze Stroną lub obejmujące wszelkie opracowania informacji znanych publicznie w formie nieznanej publicznie. Za Informacje Poufne uznaje się m.in. jakiekolwiek informacje, wiadomości i dane natury biznesowej, technicznej, ekonomicznej lub prawnej, jakiekolwiek bazy danych oraz wszelkie analizy, kompilacje, dane finansowe i inne materiały Strony, przygotowane przez Stronę, zawierające lub w inny sposób odzwierciedlające takie informacje, przekazane Stronie w sposób zamierzony lub przypadkowy. Informacje poufne obejmują również jakiekolwiek informacje dotyczące klientów Strony będących m.in. beneficjentami lub dostawcami towarów i usług.

§ 11. Zasady użytkowania Oprogramowania

 1. Operatorowi przysługują prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Wykorzystywanie Oprogramowania przez Nadawców w inny sposób niż związany ściśle z Usługą jest zabronione. Dotyczy to również jakichkolwiek prób ingerowania w Oprogramowanie.
 2. Operator zawiadamia Nadawców o konieczności uaktualnienia i dostarcza niezbędne ulepszenia.
 3. Z chwilą zakończenia korzystania z Usługi Nadawca zobowiązany jest natychmiast przerwać użytkowanie Oprogramowania.
 4. Nadawca zobowiązuje się nie udostępniać Oprogramowania osobom trzecim.

§ 12. Postanowienia końcowe

Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Regulamin Przewoźnika:

Regulamin UPS